Primăria Tauţ județul Arad

Hotărâri de consiliu (2018)

26/07/2018 Hotarare privind actualizarea Regulamentului serviciul public de alimentare cu apa si canalizare din aria de competenta a unitatilor administrativ - teritoriale

26/07/2018 Hotarare privind aprobarea fondurilor pentruvoucherele de vacanta si a Regulamentului de acordare a vaucherelor pt. personalul angajat in cadrul UAT Taut

26/07/2018 Hotarare privind aprobarea nomenclatorului stradal al localitatilor Comunei Taut

26/07/2018 Hotarare privind aprobarea majorarii valorii inventarului pentru bunurile aferente sistemului de alimentare cu apa si canalizare

26/07/2018 Hotarare privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului centralizat de venituri si cheltuieli ale comunei Taut trim.I

26/07/2018 Hotarare privind rectificarea bugetului local la data de 26.07.2018

26/07/2018 Hotarare privind Ordinea de zi pt. sedinta ordinara a CLTaut din data de 26.07.2018

26/07/2018 Hotarare privind aprobarea PV pt.sedinta ordinara din data de 30.05.2018 si sedinta de indata din 19.07.2018

19/07/2018 Hotarare privind implementarea proiectului 'Achizitie buldoexcavator Com. Taut ',jud. Arad

19/07/2018 Hotarare privind aprobarea Memoriului Justificativ pt.investitia 'Achizitionare buldoexcavator Com. Taut,Jud. Arad

17/07/2018 Hotarare privind introducerea si actualizarea bunurilor in domeniul public al Comunei Taut

30/05/2018 Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu ce apartine domeniului public al comunei Taut

30/05/2018 Hotarare privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare prin act aditionalnr.8/2018

30/05/2018 Hotarare privind aprobarea Raportului viceprimarului Comunei Taut ,cu privirea la starea economica,sociala si de mediu a UAT Taut

30/05/2018 Hotarare privind aprobarea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 3

30/05/2018 Hotarare privind demararea procedurii de realizare a integritatii sistematice a sectoarelor cadastrale pt.lucrarea de Finantare 3 ,2018-2019

30/05/2018 Hotarare privind rectificarea bugetului local la data de 30.05.2018

30/05/2018 Hotarare privind aprobarea Ordini de zi pt.sedinta ordinara a Consiliului local Taut din data de 30.05.2018

30/05/2018 Hotarare privind aprobarea Proceselor verbale pt.sedintele Consiliului local Taut din data de 17.04.2018-26.04.2018

30/05/2018 Hotarare privind aprobarea desemnarii unui membru din cosilierii locali in functia de presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni

17/04/2018 Hotarare privind stabilirea taxei pt. eliberarea Atestatului de producator si s Carnetului de comercializare

17/04/2018 Hotarare privind aprobarea Raportului primarului comunei Taut ,cu privire la starea economica ,sociala si de mediu al UAT Taut

17/04/2018 Hotarare privind aprobarea scoaterii din inventarul Comunei Taut a remizei PSI Nadas

17/04/2018 Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii ce apartin domeniul public al comunei Taut

17/04/2018 Hotarare privind aprobarea majorarii valorii inventarului pt.bunurile aferente sistemului de alimentare cu apa si canalizare

17/04/2018 Hotarare privind aprobarea centralizatorului inventarului ,Comunei Taut pt.anul 2017

17/04/2018 Hotarare privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local centralizat de venituri si cheltuieli ale comunei taut pe trim. IV 2017

17/04/2018 Hotarare privind rectificarea bugetului localla data de 17.04.2018

17/04/2018 Hotarare privind aprobarea ordini de zi pt.sedinta ordinara a CL Taut din 17.04.2018

17/04/2018 Hotarare privind PV din sedinta ordinara a CLTautdin 15.02.2018

28/02/2018 hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2018-2019 la nivelul UAT Taut

28/02/2018 Hotarare privind Regulamentul de organizare si administrare a pajistilor comunale

28/02/2018 Hotarare privind inchirierea pajistilor

15/02/2018 aprobarea programului de achizitii publice a comunei Taut pt.anul 2018

15/02/2018 aprobare Plan de Aparare impotriva inundatiilor pt.2018 - 2020

15/02/2018 aprobarea decontarii ordinelor de deplasare - Scoala Taut

15/02/2018 aprobarea scutirii la taxa de salubrizare -Minisel

15/02/2018 plata cotizatiei Consiliului Local Taut pt.anul 2018 catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canalizare - jud.Arad

15/02/2018 aprobarea Planului de Actiune si Lucrari de interes local conform Legii 416/2001 pentru anul 2018

15/02/2018 aprobare buget local 2018

15/02/2018 privind aprobarea ordinii de zi

15/02/2018 privind aprobarea Procesului verbal din sedinta ordinara a CLTaut

31/01/2018 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pt.personalul didactic Scoala Taut

31/01/2018 privind aprobarea lucrarii Reparatii drumuri comunale prin petruire

31/01/2018 privind lucrarea Reparatii strazi Nadas

31/01/2018 privind obiectivul Reparatii curente la scoala Nadas

31/01/2018 privind plata cotizatiei CL Taut pt.2018 ADISGD

31/01/2018 privind aprobarea excedentului bugetar rezultat la sfrsitul anului 2017

31/01/2018 privind modificarea organigramei ,a statului de functii,stabilirea salariilor

31/01/2018 privind modificarea componentei comisiilor de specialitate din cadrul Cl Taut

31/01/2018 privind validarea celor 3 consilieri locali pt.CL Taut pe locurile vacante

31/01/2018 privind aprobarea pv din sedinta de indata a CL Taut din 23.01.2018

31/01/2018 privind aprobarea desemnarii unui membrudin consilierii locali in functia de presedinte de sedinta

23/01/2018 prvind implementarea proiectului 'Extindere retea de apa si infiintare retea de canalizare menajera ,inclusiv bransamente si racorduri Comuna Taut judetul Arad'

23/01/2018 prvind aprobarea Ordinei de zi pentru sedinta de indata a CL Taut din data de 23.01.2018

23/01/2018 privind aprobarea PV din sedinta de indata a CL Taut din data de 20.12.2017

23/01/2018 Extindere retea de apa si infiintare retea de canalizare menajera,inclusiv bransamente si racorduri Comuna Taut Jud. Arad